• Ministranci

   Ministrant (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) – w Kościele katolickim: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw. Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.

 • Domowy Kościół

  21 stycznia 2007 r. z inicjatywy proboszcza ks. Janusza Smerdy utworzony został Domowy Kościół naszej parafii. Na początku w kręgu skupionych były trzy rodziny. W kwietniu dołączyła kolejna para, a we wrześniu następna. Tak, więc dzisiaj kręgu skupionych jest pięć rodzin. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw

 • Stowarzyszenie Jedlni

  Zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 10.12.2006 roku. Liczy 36 członków zwyczajnych. Prezesem Stowarzyszenia- Wojciech Pestka,Wiceprezes - Piotr Michał Wdowski, Skarbnik - Teresa Dorota Mróz, Sekretarz - Sekretarz - Anna Joanna Winiarska , Członek Zarządu- Paweł Deja. Lista członków Stowarzyszenia jest otwarta, wciąż mogą do niego przystępować kolejni zainteresowani, którzy emocjonalnie czują się związani z tymi okolicami i z nimi sympatyzują. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania ani wiek, zamożność, miejsce zatrudnienia, stanowisko ani opcja polityczna, podstawowym kryterium jest zainteresowanie rozwojem lokalnej społeczności, działanie na rzecz poprawy warunków życia, praca na rzecz zachowania pamięci o historii i zabytkach.

 • GKS Królewscy Jedlnia

  Stowarzyszenie Gminnego Klubu Sportowego ,,Królewscy Jedlnia" W dniu 26 lutego 2011r. Gminny Klub Sportowy  Królewscy Jedlnia powstał 26 luty 2011 roku. Głównym celem działalności Gminnego Klubu Sportowego Królewscy Jedlnia będzie: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego i rekreacji oraz organizowanie zajęć z tych dziedzin wśród członków Klubu, organizowanie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu, zespołów ćwiczeń rekreacyjnych, drużyn, grup, organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących, organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także będzie brał  udział w imprezach sportowych różnych szczebli, propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych kulturę fizyczną i sport kwalifikowany, rekreację, turystykę i aktywny wypoczynek, zapewnienie w swej bazie sportowej odpowiednich warunków do uprawiania kultury fizycznej, zajęć treningowych i szkoleniowych w postaci środków finansowych, kadry trenerskiej, opieki lekarskiej, osobistego sprzętu sportowego,  wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i reklamowych.

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

  KSM czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodzież gimnazjalną i licealną, pragnącą twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.
  W naszej parafii działa od 2006 r. Spotykamy się w każdy piątek o 19.00 w salce przy kościele.

 • Koło Żywego Różańca

  Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone w 1826 roku przez Marię Paulinę Jaricot(1799-1862) w Lyonie. Paulina zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca było według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał dokument „breve” zatwierdzający stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. W roku 1831 Paulina Jaricot napisała: "Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Papież Jan Paweł II w 25. roku swojego pontyfikatu (16.X.2002 r.) wydał list apostolski pt. „Różaniec Dziewicy Maryi” i ogłosił Rok Różańca (X. 2002 - X.2003 r.). Wprowadził także nową część różańca świętego, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

 • Parafialny Oddział "Caritas"

  Celem organizacji jest działalność charytatywna na rzecz ludzi potrzebujących pomocy materialnej i duchowej. W ramach programu PEAD trzykrotnie otrzymaliśmy żywność ze środków unijnych. Została ona podzielona dla 60 osób w naszej parafii, pomoc żywnościową otrzymało 29 rodzin. W okresie poświątecznym zostały przygotowane paczki żywnościowe oraz upominki dla dzieci, dzięki pomocy indywidualnych sponsorów. Zarząd "Caritas" składa serdeczne podziękowania ludziom wielkiego serca za wsparcie finansowe i rzeczowe.

 • Parafialny Wolontariat św. Mikołaja w Jedlni, tworzy grupa osób pragnących dzielić się swoim czasem i umiejętnościami oraz czynieniem dobra w Parafii. Wolontariat został powołany 6 grudnia 2021 roku. Czyniąc dobro nie trzeba robić wielkich rzeczy, ale jak mówił św. Jan Paweł II „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”. Motywacją działania wolontariusza jest realizacja ewangelicznego przykazania Miłości Bliźniego.Może być to modlitwa za bliźniego, dobre słowo, wsparcie duchowe, materialne, czy chociażby bezinteresownie spędzone z kimś chwile. Czasami osoby samotne otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brakuje im zwykłego kontaktu, rozmowy z drugą osobą. Sposobów na okazywanie dobra jest bardzo wiele. Obecnie w roku 2023 w Wolontariacie jest 31 osób. Prowadzimy ewidencję udzielonej pomocy. Opiekunem duchowym jest ks. proboszcz Janusz Smerda. Jeśli chciałbyś zaangażować się w działalność wolontariatu, swój wolny czas poświęcić innym ludziom, przyłącz się do nas.

 • Orkiestra Dęta

  W naszej parafii działa orkiestra dęta - Boni Angeli , która powstała w 2008 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Jedlnia pod opieką ks. prob. Janusza Smerdy. Skupia młodzież z Gminy Pionki oraz Miasta Pionek.  W dniu  20.12.2019 roku do życia zostało powołane Stowarzyszenie Orkiestry Boni Angeli. Obecnie orkiestra liczy 15 osób. Młodzież rozwinęła  swoje umiejętności pod kierunkiem Pana Zbigniewa Bidzińskiego.  Obecnie orkiestra liczy 15 osób.  Obecnie orkiestrę prowadzi Tomasz Chwaliński.   Orkiestra gra  na różnych instrumentach, są to min. saksofony, trąbki, klarnety, werble, flet, puzon, tuba.

 • Zespół Królewskie Źródła

  W naszej parafii działa Zespół Królewskie Źródła. Zespół rozpoczął swoją działalność artystyczną w roku 2007.  Od 2017 kierownikiem muzycznym zespołu jest Łukasz Kęska. Obecnie zespół liczy 14 osób, w tym 4 instrumentalistów i 10 solistów. W swoim repertuarze mają  pieśni regionalne, biesiadne, ludowe, patriotyczne. Śpiewają również pieśni religijne w tym kolędy, pastorałki i pieśni Wielkanocne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i innych. Wykonujemy również piosenki własne do znanych melodii ludowych z racji festynów, dożynek itp. Królewskie Źródła biorą udział również w konkursach, przeglądach, festynach i dożynkach gminnych, powiatowych oraz ogólnopolskich. Zespół Królewskie Źródła od września 2018 roku jest wpisany do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starostwa Powiatowego w Radomiu pod Nr 32/2018.

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jedlni ,,Jedlianianki"
        Koło wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  nr koła w rejestrze 1425080001, Koło liczy 22 kobiety ze wsi Jedlnia.  Przewodnicząca Koła Barbara Błazik.
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com